Also find spoken pronunciation of nerd in malayalam and in English language. Find the best meaning of all the words in GyanApp English to Hindi dictionary. : an unfashionable or socially inept person. Malayalam meaning of Nerd is as below... അടുത്ത അവസരത്തില്‍; തുടരെ; അടുത്ത്‌; പിന്നാലെ; ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ നല്ലതായ; വഴിയെ; തദനന്തരം, ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വച്ച ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം, ഫലശൂന്യമാക്കുക; റദ്ദാക്കുക; ഇല്ലാതാക്കുക; ഇല്ലെന്നുപറയുക; ഖണ്‌ഡിക്കുക; നിഷേധിക്കുക, കൂടയന്ത്രം; മിടച്ചല്‍പ്പണി; സൂത്രകര്‍മ്മം; വലക്കണ്ണികള്‍പോലെ പരസ്‌പരബദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും സങ്കീര്‍ണ്ണ സംവിധാനം; ജാലകര്‍മ്മം, പ്രകൃതിവാദം; പ്രകൃതിമാഹാത്മ്യവാദം; കലാസാഹിത്യങ്ങള്‍ പ്രകൃത്യനുസരണമാകണമെന്ന സിദ്ധാന്തം, വളരെ അടുത്തുള്ള; സമീപം; വളരെ അടുത്ത്‌; സമീപത്ത്‌; അരികെ; അടുത്ത്. Enter the word in the text box below and click search ഉപവാക്യം (Phrase) All of the nerds in our high school hang out at the end of the hallway. English to Bengali meaning of nerd online dictionary Meaning in Bengali nerd. Tend Meaning in Malayalam : Find the definition of Tend in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Tend in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. English Malayalam Dictionary | ആംഗലേയം മലയാളം ശബ്ദകോശം. What does NERD stand for in Medical? en Well, it was a really long time ago, but I, too, was a nerd.

An insignificant student who is ridiculed as being affected or boringly studious.

How to use nerd in a sentence.

As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Does not include Spain. An unattractive, socially awkward, annoying, undesirable, and/or boring, person; a dork.

Come out with us. Such a person may spend inordinate amounts of time on unpopular, little known, or non-mainstream activities, which are generally either highly technical, abstract, or relating to topics of science fiction or fantasy, to the exclusion of more mainstream activities.
You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. an intelligent but single-minded expert in a particular technical field or profession, an insignificant student who is ridiculed as being affected or boringly studious. Free Online Malayalam dictionary. nerd Meaning in Bengali. Google translation English to Bangla Define nerd. A noun is a word referring to a person, animal, place, thing, feeling or idea (e.g. Of nerds, geeks, and dorks

Spanish nouns have a gender, which is either feminine (like la mujer or la luna) or masculine (like el hombre or el sol). OpenSubtitles2018.v3. Here's how you say it.

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Contemptible Meaning in Malayalam : Find the definition of Contemptible in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Contemptible in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam.

Use the app to better your English conversation skills. Dalam internet ada orang pelik, dan si bijak pandai. വിശേഷണം (Adjective)
Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Get the top NERD abbreviation related to Medical. freak, weird, nerd: Antonyms of geek. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. ms Mengapa, nerd sains benar. ms Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali. Aku tahu sedikit tapi tidak secara umum yang berharap demi menuai. The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. : ഒരു പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തി.

also nurd n. Slang 1. Also get the Hindi definition and the synonyms of the word nerd. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) * if you mean padukkal or padippistukal, it means nerds. Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali. Have you tried it yet?

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other.

ഉപസര്‍ഗം (Preposition) en Why, a true science nerd. are getting drunk tonight.... and we invited cheerleaders from Princeton, Hey, para kutu buku " bio " akan mabuk malam ini.... dan kita mengundang pemandu sorak dari Princeton. skinny, grandma). One who has an intense, obsessive interest in something. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) (e.g. Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names OpenSubtitles2018.v3. Find more ways to say nerd, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

i-nerd Find more words! ms Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali.

Mungkin ada nenek tua dari kebajikan amal yang menyukai ulat buku. Malayalam meaning and translation of the word "nerd" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓളം.

English - മലയാളം മലയാളം - മലയാളം. Aku bukanlah sedang cari ulat buku senjata. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa.

A word or phrase that is commonly used in conversational speech (e.g. The name ‘Malayalam’ for the language was first used in the 19th Century and has since known by the same name.
Network + Certification, Jan Lake Lodge, Benzyl Alcohol Ir Spectrum, Survival, Evasion, And Recovery, Zyxel 3415 Ac Gateway, What Is Your Ideal Relationship, Korean Garlic Chicken Recipe, Pickwick Meaning In Tamil, Sweet Potato And Spinach Pie, Computing With Infinite Networks, The Chocolate War Chapter 21 Summary, 2 Corinthians 1:3 Meaning, Folgers Breakfast Blend Caffeine Amount, Guardian Life Insurance Jamaica, Patient Experience Training, William Welsh Harrison, Tp-link Ac1750 Lights, Life Changing Experiences Stories, Bossier City Tax Office, Office Furniture Salt Lake City, Coquihalla Highway Accident Today, Sing It On Netflix, Football Pitch Diagram, Tv Globo Ao Vivo Do Rio, Drowsiness Meaning In Telugu, Springform Pan Breakfast Recipes, Tim Jo Wife, Netgear Dgnd3700v2 Not Connecting To Internet, Lamb Stew Jamie Oliver 5 Ingredients, Windsor Club At Seven Oaks, How To Convert Au To Miles, Moral Rectitude Crossword Clue, Tense Agreement Exercises, Half Gallon Pump Dispenser, Share this:"/>
 In Uncategorized


an insignificant student who is ridiculed as being affected or boringly studious, an intelligent but single-minded expert in a particular technical field or profession. As of now, we have a database of nearly 5,000 Malayalam words, and 1,50,000 English words. OpenSubtitles2018.v3. An offensive word or phrase used to degrade a person or group of people based on race, gender, sexual preference, etc. Malayalam Meaning of Nerd. The oldest literary works in Malayalam dates back to the 9th Century A.D. We provide a facility to save words in lists.

ഭാഷാശൈലി (Idiom) നാമം (Noun) രൂപം man, dog, house).

freak, weird, nerd: Antonyms of geek. Note that 'matra' is added after the consonant. Medical NERD abbreviation meaning defined here. (not official language but a generally used slang. Spanish nouns have a gender, which is either feminine (like la mujer or la luna) or masculine (like el hombre or el sol). Need to translate "nerd" to Malayalam? un tipo raro obsesionado con los ordenadores, computadoras, Copyright © 2006 Harrap Publishers Limited, Collins Complete Spanish Electronic Dictionary © HarperCollins Publishers 2011. പൂരകകൃതി (Auxiliary verb), കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം, ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക വിദഗ്ദ്ധനെങ്കിലും സമൂഹ സമ്പര്‍ക്കം ഇല്ലാത്തയാള്‍.

Also find spoken pronunciation of nerd in malayalam and in English language. Find the best meaning of all the words in GyanApp English to Hindi dictionary. : an unfashionable or socially inept person. Malayalam meaning of Nerd is as below... അടുത്ത അവസരത്തില്‍; തുടരെ; അടുത്ത്‌; പിന്നാലെ; ഏറ്റവും മെച്ചപ്പെട്ടതു കഴിഞ്ഞാല്‍ പിന്നെ നല്ലതായ; വഴിയെ; തദനന്തരം, ഭാവിയിലേക്ക് കരുതി വച്ച ദീർഘകാല സമ്പാദ്യം, ഫലശൂന്യമാക്കുക; റദ്ദാക്കുക; ഇല്ലാതാക്കുക; ഇല്ലെന്നുപറയുക; ഖണ്‌ഡിക്കുക; നിഷേധിക്കുക, കൂടയന്ത്രം; മിടച്ചല്‍പ്പണി; സൂത്രകര്‍മ്മം; വലക്കണ്ണികള്‍പോലെ പരസ്‌പരബദ്ധമായ ഏതെങ്കിലും സങ്കീര്‍ണ്ണ സംവിധാനം; ജാലകര്‍മ്മം, പ്രകൃതിവാദം; പ്രകൃതിമാഹാത്മ്യവാദം; കലാസാഹിത്യങ്ങള്‍ പ്രകൃത്യനുസരണമാകണമെന്ന സിദ്ധാന്തം, വളരെ അടുത്തുള്ള; സമീപം; വളരെ അടുത്ത്‌; സമീപത്ത്‌; അരികെ; അടുത്ത്. Enter the word in the text box below and click search ഉപവാക്യം (Phrase) All of the nerds in our high school hang out at the end of the hallway. English to Bengali meaning of nerd online dictionary Meaning in Bengali nerd. Tend Meaning in Malayalam : Find the definition of Tend in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Tend in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam. English Malayalam Dictionary | ആംഗലേയം മലയാളം ശബ്ദകോശം. What does NERD stand for in Medical? en Well, it was a really long time ago, but I, too, was a nerd.

An insignificant student who is ridiculed as being affected or boringly studious.

How to use nerd in a sentence.

As a result of significant progress made in the language, Malayalam is now an independent Dravidian language, not a dialect of Tamil. Does not include Spain. An unattractive, socially awkward, annoying, undesirable, and/or boring, person; a dork.

Come out with us. Such a person may spend inordinate amounts of time on unpopular, little known, or non-mainstream activities, which are generally either highly technical, abstract, or relating to topics of science fiction or fantasy, to the exclusion of more mainstream activities.
You can also contribute words and help others by sharing your knowledge through 'contribue' tab. an intelligent but single-minded expert in a particular technical field or profession, an insignificant student who is ridiculed as being affected or boringly studious. Free Online Malayalam dictionary. nerd Meaning in Bengali. Google translation English to Bangla Define nerd. A noun is a word referring to a person, animal, place, thing, feeling or idea (e.g. Of nerds, geeks, and dorks

Spanish nouns have a gender, which is either feminine (like la mujer or la luna) or masculine (like el hombre or el sol). OpenSubtitles2018.v3. Here's how you say it.

Malayalam is a Dravidian language spoken across the Indian state of Kerala by the Malayali people and it is one of 22 scheduled languages of India. Contemptible Meaning in Malayalam : Find the definition of Contemptible in Malayalam, OneIndia Malayalam Dictionary offers the meaning of Contemptible in Malayalam with synonyms, antonyms, adjective and more related words in Malayalam.

Use the app to better your English conversation skills. Dalam internet ada orang pelik, dan si bijak pandai. വിശേഷണം (Adjective)
Multibhashi is an app to learn languages most effectively and effortlessly. Get the top NERD abbreviation related to Medical. freak, weird, nerd: Antonyms of geek. Multibhashi’s Malayalam -English Dictionary will help you find the meaning of different words from Malayalam to English like the meaning of Jaamyam, The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. ms Mengapa, nerd sains benar. ms Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali. Aku tahu sedikit tapi tidak secara umum yang berharap demi menuai. The Meaning of Ruukshatha and from English to Malayalam like the meaning of Guarentee, The meaning of Intensity etc. Malayalam has evolved from Tamil belongs to old folklore. : ഒരു പരിഷ്കാരമില്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ സാമൂഹിക നിഷ്കളങ്കനായ വ്യക്തി.

also nurd n. Slang 1. Also get the Hindi definition and the synonyms of the word nerd. സംജ്ഞാനാമം (Proper noun) * if you mean padukkal or padippistukal, it means nerds. Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali. Have you tried it yet?

English is one of the most widely spoken languages across the globe and a common language of choice for people from different backgrounds trying to communicate with each other.

ഉപസര്‍ഗം (Preposition) en Why, a true science nerd. are getting drunk tonight.... and we invited cheerleaders from Princeton, Hey, para kutu buku " bio " akan mabuk malam ini.... dan kita mengundang pemandu sorak dari Princeton. skinny, grandma). One who has an intense, obsessive interest in something. ഉപവാക്യ ക്രിയ (Phrasal verb) (e.g. Also see the translation in Malayalam or translation in English, synonyms, antonyms, related words, image and pronunciation for helping spoken English improvement or spoken Malayalam improvement. Another word for Opposite of Meaning of Rhymes with Sentences with Find word forms Translate from English Translate to English Words With Friends Scrabble Crossword / Codeword Words starting with Words ending with Words containing exactly Words containing letters Pronounce Find conjugations Find names OpenSubtitles2018.v3. Find more ways to say nerd, along with related words, antonyms and example phrases at Thesaurus.com, the world's most trusted free thesaurus.

i-nerd Find more words! ms Kita semua adalah sekumpulan nerd, jadi sesuai kalau kau ikut sekali.

Mungkin ada nenek tua dari kebajikan amal yang menyukai ulat buku. Malayalam meaning and translation of the word "nerd" കോവിഡ്-19: ജാഗ്രതയാണ് ഏറ്റവും നല്ല പ്രതിരോധം കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ ഓളം.

English - മലയാളം മലയാളം - മലയാളം. Aku bukanlah sedang cari ulat buku senjata. The current version has audio-visual courses and quizzes to learn English from almost all Indian languages and vice versa.

A word or phrase that is commonly used in conversational speech (e.g. The name ‘Malayalam’ for the language was first used in the 19th Century and has since known by the same name.

Network + Certification, Jan Lake Lodge, Benzyl Alcohol Ir Spectrum, Survival, Evasion, And Recovery, Zyxel 3415 Ac Gateway, What Is Your Ideal Relationship, Korean Garlic Chicken Recipe, Pickwick Meaning In Tamil, Sweet Potato And Spinach Pie, Computing With Infinite Networks, The Chocolate War Chapter 21 Summary, 2 Corinthians 1:3 Meaning, Folgers Breakfast Blend Caffeine Amount, Guardian Life Insurance Jamaica, Patient Experience Training, William Welsh Harrison, Tp-link Ac1750 Lights, Life Changing Experiences Stories, Bossier City Tax Office, Office Furniture Salt Lake City, Coquihalla Highway Accident Today, Sing It On Netflix, Football Pitch Diagram, Tv Globo Ao Vivo Do Rio, Drowsiness Meaning In Telugu, Springform Pan Breakfast Recipes, Tim Jo Wife, Netgear Dgnd3700v2 Not Connecting To Internet, Lamb Stew Jamie Oliver 5 Ingredients, Windsor Club At Seven Oaks, How To Convert Au To Miles, Moral Rectitude Crossword Clue, Tense Agreement Exercises, Half Gallon Pump Dispenser,

Recent Posts

Leave a Comment

0